Đối với những bạn lần đầu tiên trở thành 1 au pair thì chắc chắn nên […]
Trong toàn bộ quá trình từ làm hồ sơ cho tới khi bay, thì bước phỏng […]
Tất cả các bạn au pair đều đồng ý rằng host family đóng vai trò vô […]
Cho em hỏi au pair phải làm những việc gì ? Em có phải nấu ăn cho […]